Uvjeti korištenjaKoristeći Georef – Alat za georeferenciranje (Georef), kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP), Korisnik pristaje na ove Uvjete korištenja, razumije ih i prihvaća, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja baza provodi se u skladu s ovim Uvjetima. Zabranjeno je korištenje sadržaja Georef-a za planiranje i provedbu aktivnosti koje nisu u skladu sa propisima RH, a posebno Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) odnosno Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 15/18). Administrator Georef-a je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Korisnik dobiveno korisničko ime i lozinku ne smije prosljeđivati drugim pravnim i fizičkim osobama te je isključivo odgovoran za sadržaj unesen i korišten pod njegovim korisničkim imenom, kao i za pogrešno korištenje sadržaja i/ili citiranja koje nije u skladu sa pravilima o citiranju iz Uvjeta korištenja.

Georef je dostupan isključivo registriranim Korisnicima Georef-a, koji su slobodni unositi nove prostorne podatke, ali i koristiti postojeće, na što svaki Korisnik pristaje prihvaćanjem ovih Uvjeta. Međutim, iako su u Georef-a pohranjeni prostorni podatci, on se ne treba smatrati referentnom bazom lokaliteta, već samo alatom za georeferenciranje te se u drugu svrhu koristi na vlastiti rizik.

HAOP-u su dostupni svi uneseni sadržaji, u svrhu zaštite prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13). Georef je potrebno ispravno i savjesno koristiti, slijedeći Priručnik za georeferenciranje, imajući u vidu da upisane prostorne podatke mogu koristiti i drugi Korisnici. Ukoliko Korisnik unese greškom netočan sadržaj ili dvostruki unos, o tome može obavijestiti HAOP na georeferenciranje@haop.hr, u svrhu brisanja krivog unosa.

Unesene prostorne podatke o georefenciranim lokalitetma, osim prostornih podataka za speleološke objekte, dopušteno je koristiti i objavljivati sadržajno prostorno i vremenski neograničeno, uz propisno citiranje i navođenja izvora podataka kako je niže naznačeno. Dostupne precizne koordinate položaja speleoloških objekata nije dozvoljeno prosljeđivati trećim osoba i objavljivati, već se prostorno smiju prikazati samo ugrubljeno, minimalno na kvadratnoj mreži veličine kvadranta 1x1 km. Za objavljivanje preciznih prostornih podataka o speleološkim objektima potrebno je prethodno dobiti pisano odobrenje od HAOP-a.

Kartografske podloge Hrvatska osnovna karta (HOK), Topografske karte (TK25; TK 100) i Digitalna ortofoto karta (DOF5) te prostorni sloj Središnji registar prostornih jedinica povlače se preko web servisa s Geoportala Državne geodetske uprave (DGU). U slučaju korištenja istih, potrebno je pridržavati se Uvjeta korištenja objavljenih na Geoportalu Državne geodetske uprave (https://geoportal.dgu.hr/).

Pri korištenju i objavljivanju sadržaja preuzetog iz Georef-a obavezno je citirati Georef kao izvor, a dodatno i izvor kartografskih podloga ukoliko se koriste. Preporučeni načini citiranja su:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (godina): Informacijski sustav zaštite prirode, Georef - Aplikacija za georeferenciranje. Dostupno na http://georef.iszp.hr/. Pristupljeno: datum pristupa.

Državna geodetska uprava (godina): Naziv kartografske podloge. Preuzeto sa http://georef.iszp.hr/. Pristupljeno: datum pristupa.


Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja i objavljivanja sadržaja, neće mijenjati izvorni sadržaj Georef-a.

HAOP se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve netočnosti u sadržaju, te nepotpune ili zastarjele podatke. HAOP ne prihvaća odgovornost za eventualnu štetu nastalu kao posljedicu korištenja podataka iz Georef-a.

Korisnik pristankom na ove Uvjete korištenja potvrđuje da je upoznat da HAOP, autor sadržaja, unositelj sadržaja ili bilo koja druga osoba odgovorna za sadržaj Georef-a, nisu odgovorne za bilo koju daljnju analizu i/ili interpretaciju bilo kojeg segmenta preuzetog iz Georef-a. Korisnik se obvezuje sadržaj Georef-a koristiti na način koji je u skladu s navedenim upozorenjem.

HAOP zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja javno dostupnih podataka i sadržaja. Prilikom korištenja sadržaja preuzetih iz Georef -a potrebno je pridržavati se Uvjeta korištenja koji su važeći u trenutku korištenja sadržaja Georef -a, neovisno o tome kada je sadržaj preuzet iz Georef -a i koji su Uvjeti korištenja tada bili važeći.

HAOP ne jamči da će Georef uvijek biti dostupan i raspoloživ.

Ako Korisnik postupa protivno navedenim Uvjetima korištenja na bilo koji način ili u bilo kojem dijelu snosi isključivu odgovornost za štetu koja bi time nastala, a HAOP u tom slučaju zadržava pravo prisilnog zatvaranja njegovog Korisničkog računa.

Registrirani korisnik može u bilo kojem trenutku zatvoriti svoj korisnički račun. Sadržaji uneseni u Georef ostaju dio Georef-a i u slučaju da Korisnik samostalno zatvori svoj korisnički račun ili mu je isti zatvoren prisilno. Nakon prestanka korištenja korisničkog računa, Korisnik ne smije se više koristiti sadržajem koji mu je bio dostupan u okviru Georef-a za vrijeme pristupa.

Za sva pitanja u vezi korištenja podataka i ostalog sadržaja obratite se na e-mail georeferenciranje@haop.hr.